กองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินได้และรายจ่ายต่างๆ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การจัดเก็บภาษี งานแผนที่ภาษี งานเกี่ยวกับเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประกอบด้วย
1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ 
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
 • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
 • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 
 • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย 
 • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
 • งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ 
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ 
 • งานการซื้อและการจ้าง 
 • งานการซ่อมและบำรุงรักษา 
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ 
 • งานทางการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ 
 • งานการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานประกอบด้วย
1 งานผลประโยชน์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี 
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี             (ผ.ท.5) 
 • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษี             ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ 
 • งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้อต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 • การแจ้งผลการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษี 
 • งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น 
 • านลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ในทะเบียนเงินผลประโยชน์             และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
 • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 
 • งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน 
 • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ 
 • งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น 
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • งานทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า 
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือ คำร้องภายในกำหนด  และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี 
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด 
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด 
 • งานประสานงานกับฝ่ายนิติกร เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ   และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
 • งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 • งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้ 
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 • จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 • ปรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้ายและการประกอบการค้า 
 • สำรวจข้อมูลภาคสนามให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 • อำนวยความสะดวกการนำข้อมูลไปใช้พัฒนาท้องถิ่นด้านอื่น 
 การจัดเก็บและการจัดหารายได้
1. ภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • ภาษีบำรุงท้องที่
 • ภาษีป้าย
 • อากรฆ่าสัตว์
2. ภาษีท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บแทน ได้แก่
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีสุรา
 • ภาษีสรรพสามิต
 • ภาษีการพนัน
3. ภาษีที่รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ท้องถิ่นทั้งจำนวน ได้แก่
 • ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
 • ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตและค่าปรับ
 • รายได้ค่าทรัพย์สิน
 • รายได้จากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
 • รายได้เบ็ดเตล็ด เช่น เงินอุดหนุน เป็นต้น
 • เงินกู้
คำแนะนำการชำระภาษี 
 • ภาษีโรงเรือน 
 • ภาษีบำรุงท้องที่ 
 • ภาษีป้าย
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ 
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น บ้านเช่า อาคาร ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ แฟลต อพาร์ตเมนท์ หอพัก ท่าเรือ คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ ฟาร์มสัตว์ สนามกอล์ฟ โรงงาน อุตสสาหกรรมสนามม้า สนามมวย บ่อนไก่ บ่อนปลา คลังสินค้า ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ 

อัตราภาษี **ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
 
 การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
 1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งการประเมินให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบว่าจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเท่าใด (ภ.ร.ด.8) 
 3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแบบแจ้ง การประเมิน (ภ.ร.ด.8)
 การอุทรณ์
     หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมินให้ยื่นคำร้องขออุทรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง การประเมิน (ภ.ร.ด.8) อัตราโทษและค่าปรับ
 1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี 
 2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี 
 3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้ 
  • ไม่เกิน 1 เดือน เสียเพิ่ม 2.5 % 
  • เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5% 
  • เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5% 
  • เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10% 
  • เกิน 4 เดือน ขึ้นไป ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือหมายยึด
2. ภาษีบำรุงท้องที่
     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ

อัตราภาษี 

**จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน มีหลายอัตรา ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
**ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ
การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
 1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครองครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ของทุกปี 
 2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
อัตราโทษและค่าปรับ
 1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 
 2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
 3. ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มขึ้น 
 4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
3. ภาษีป้าย
     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรืโฆษณา หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
 
อัตราภาษี
 1. ป้ายที่มีอัตราไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท
  • ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
  • ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี
     เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่
 
การอุทรณ์
     ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้ยื่นคำร้องอุธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 
อัตราโทษและค่าปรับ
 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี 
 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม 
 3. ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่ม 2 % ต่อเดือน ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท 
 5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท 
 6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ–ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบน อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น และมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลาที่กระทำความผิด 
 7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้วยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย
 
ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่
     เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5) ที่ส่วนกองคลัง ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
     กรณีที่บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่จำนวนเนื้อที่ดินเดิม เปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดิน ยื่นแบบแสดงราย การที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
 
การชำระเงินภาษีค่าบำรุงท้องที่
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายใน วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี
 
การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนดเวลา
     กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจำนวนเงินค่าภาษีต่อเดือน
 
ภาษีป้าย
     เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย อันหมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะได้แสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยตัวอักษรภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
 
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่
 
การชำระเงินค่าภาษี
      ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องชำระค่าภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน หรือจะชำระค่า ภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้
 
อัตราค่าภาษีป้าย
ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดในอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก) ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือ ทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้าย 200 บาท
 
การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา
     ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี ผู้เป็น เจ้าของป้ายรายใด ไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
     โรงเรือนกับที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับ ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล สนามมวย อพาร์ทเม้นท์ คลังสินค้า สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำมัน คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดกับที่ดินเป็นการถาวร ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูก สร้างอย่างอื่น ๆ หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติ ใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
 
ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) งานจัด เก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงเนิน ตรงข้ามโรงเรียนหนองจอก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี
 
การยื่นอุทธรณ์
     เมื่อผู้รับการประเมิน ได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษีให้ยื่นคำร้องขอ ให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
 
อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ในการคำนวณร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเช่า ห้องเช่า
 
การไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา
     กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในกำหนด (มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี) ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท กรณีผู้รับการประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้ 
 1. ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี 
 2. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี 
 3. ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี 
 4. ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
 
     ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543 มาตรา 44กำหนดว่า “ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายใน 4 เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษี เพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าภาษี เงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม”

 

 
     
     
     
 
 
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 99/99 หมู่ที่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทร. 0 2497 3950, 0 2497 3951 Fax. 0 2497 3959
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ตลอด 24 ชม. โทรศัพท์ 0 2429 2156